Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tag: Khủng long chân thú

Theropoda (Khủng long chân thú) là một nhóm khủng long Saurischia, phần lớn là ăn thịt, nhưng cũng có một số nhóm ăn tạp hoặc ăn thực vật hoặc ăn sâu bọ. Theropoda xuất hiện lần đầu vào thời kỳ tầng Carnia của hậu Trias (231.4 triệu năm trước) và là nhóm ăn thịt trên cạn lớn duy nhất từ đầu kỷ Jura cho tới tận khi kết thúc kỷ Creta, khoảng 66 triệu năm trước. Trong kỷ Jura, chim tiến hóa từ các loài therapoda coelurosauria nhỏ được chuyên biệt hóa, và ngày nay còn hơn 10.000 loài tồn tại.