Shopping Cart 0 items - $0.00 0
Shopping Cart 0 items - $0.00 0

Tag: Đại Tân Sinh

Đại tân sinh là thời đại có thời gian bắt đầu cách đây 65,5 triệu năm trước, là một đại gần đây nhất trong 3 đại địa chất và cũng là thời đại đánh dấu sự kết thúc của Đại trung sinh. Cho tới hiện tại thì Đại Tân Sinh vẫn đang được diễn ra

Các kỷ trong Đại Tân sinh

Đại Tân Sinh có 3 kỷ lớn bao gồm:

  • Kỷ Cổ Đệ Tam (Kỷ Palaeogen) có 3 thế
  1. Paleocen
  2. Eocen
  3. Oligocen
  • Kỷ Tân Đệ Tam (Kỷ Neogen) có 2 thế
  1. Miocen
  2. Pliocen
  • Kỷ Đệ Tứ có 2 thế
  1. Pleistocen
  2. Holocen (Thế toàn tân – vẫn đang diễn ra)

Sự sống trong Đại Tân Sinh

Đây là thời kỳ sinh sống và phát triển của động vật có vú. Trong thời kỳ này, các loài chim cũng bắt đầu tiến hoá một cách cơ bản, và đây cũng được coi là thời đại của thảo nguyên do sự phát triển mạnh mẽ của các thảm thực vật hoa, cỏ…